Chi phí khấu hao tài sản cố định giữa thuế và kế toán
Chi phí khấu hao tài sản cố định giữa thuế và kế toán

Tác giả : Nguyễn Thị Diệu Thu

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Kiểm toán nhà nước dưới góc độ kiểm toán đầu tư công
Kiểm toán nhà nước dưới góc độ kiểm toán đầu tư công

Tác giả : Phạm Gia Thạch

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả : Hà Thị Ngọc Hà

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Chi phí khấu hao TSCĐ: Sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán
Chi phí khấu hao TSCĐ: Sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán

Tác giả : Nguyễn Thị Diệu Thu

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp

Tác giả : Nguyễn Khắc Hùng

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết