Principles of macroeconomics
Principles of macroeconomics

Tác giả : Case, Karl E.,Fair, Ray C.

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Prentice Hall

Chi tiết
Consumer behavior
Consumer behavior

Tác giả : Engel, James,Blackwell, Roger D,Miniard, Paul W

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Dryden

Chi tiết
Kinh tế học vĩ mô
Kinh tế học vĩ mô

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Kinh tế học vĩ mô
Kinh tế học vĩ mô

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản
Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Công tác khoa giáo của các cấp uỷ đảng trong xoá đói giảm nghèo ở Tây Nguyên
Công tác khoa giáo của các cấp uỷ đảng trong xoá đói giảm nghèo ở Tây Nguyên

Tác giả : Lê, Thị Phú Hương

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kinh tế học vĩ mô
Giáo trình nguyên lý kinh tế học vĩ mô

Tác giả : Nguyễn, Văn Công

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Vượt qua bẫy thu nhập trung bình
Vượt qua bẫy thu nhập trung bình

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải

Chi tiết