International public goods
International public goods

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Vietnam managing public expenditure for poverty reduction and growth
Vietnam managing public expenditure for poverty reduction and growth

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Financial Pub. House

Chi tiết
External finance for low-income countries
External finance for low-income countries

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : International Monetary Fund

Chi tiết

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế quốc dân

Chi tiết
Macro federalism and local finance
Macro federalism and local finance

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Bangladesh
Bangladesh

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Decentralization of the socialist state
Decentralization of the socialist state

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

Chi tiết
Kỷ yếu hội thảo quốc tế Các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế
Kỷ yếu hội thảo quốc tế Các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế

Tác giả : Hội thảo quốc tế "Các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế"

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : [k.n.]

Chi tiết
Báo cáo chuyên đề nghiên cứu : Đổi mới tài chính công ở Việt Nam
Báo cáo chuyên đề nghiên cứu : Đổi mới tài chính công ở Việt Nam

Nhà xuất bản : [Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội]

Chi tiết