CEPT 2006 - 2013
CEPT 2006 - 2013

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong thương mại quốc tế
Các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong thương mại quốc tế

Tác giả : Đinh, Văn Thành

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Global development finance
Global development finance

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : The World Bank

Chi tiết
Public finance
Public finance

Tác giả : Rosen, Harvey S.

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
Global development finance
Global development finance

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết