Western civilizations
Western civilizations

Tác giả : Cole, Joshua,Symes, Carol

Nhà xuất bản : W.W. Norton & Company

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995
Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995

Tác giả : Nguyễn, Anh Thái,Đỗ, Thanh Bình,Nguyễn, Quốc Hùng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Lịch sử văn minh thế giới
Lịch sử văn minh thế giới

Tác giả : Nguyễn, Văn Ánh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại
Lịch sử thế giới hiện đại

Tác giả : Trần, Thị Vinh,Lê, Văn Anh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Lịch sử thế giới trung đại
Lịch sử thế giới trung đại

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Landmarks in humanities
Landmarks in humanities

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Lịch sử văn minh thế giới
Lịch sử văn minh thế giới

Tác giả : Vũ, Dương Ninh,Nguyễn, Gia Phu,Nguyễn, Quốc Hùng,Đinh, Ngọc Bảo

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
West : Experience western civilization
West : Experience western civilization

Tác giả : Sherman, Dennis,Salisbury, Joyce

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Một con dường sử học
Một con dường sử học

Tác giả : Lương, Ninh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Experience western civilization
Experience western civilization

Tác giả : Sherman, Dennis,Salisbury, Joyce

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết