Lịch sử thế giới
Lịch sử thế giới

Tác giả : Thôi Liên Trọng,Phong Đảo

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : NXB TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Africa, Asia, and Pacific realm
Africa, Asia, and Pacific realm

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : North Carolina State University

Chi tiết
Western civilization primary source reader
Western civilization primary source reader

Tác giả : Mclean, Megan

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
Almanach những nền văn minh thế giới
Almanach những nền văn minh thế giới

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết