Huyền thoại thế giới
Huyền thoại thế giới

Tác giả : Littleton, C.Scott,Chương Ngọc

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Mỹ Thuật

Chi tiết
Đại sử
Đại sử

Tác giả : Brown, Cynthia Stokes,Phan, Triều Anh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Traditions & encounters
Traditions & encounters

Tác giả : Bentley, Jerry H.,Ziegler, Herbert F.,Streets-Salter, Heather.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw Hill Higher Education,

Chi tiết
The
The

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Landmarks in humanities
Landmarks in humanities

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Taking sides
Taking sides

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại
Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại

Tác giả : Trần, Thị Vinh

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Traditions & encounters
Traditions & encounters

Tác giả : Bentley, Jerry H.,Ziegler, Herbert F.,Streets-Salter, Heather.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw Hill Higher Education,

Chi tiết
Traditions & encounters
Traditions & encounters

Tác giả : Bentley, Jerry H.,Ziegler, Herbert F,Streets-Salter, Heather.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw Hill Higher Education

Chi tiết
The western experience
The western experience

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết