The humanistic tradition
The humanistic tradition

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Một trăm   100 cuộc chiến lững lẫy trong lịch sử thế giới
Một trăm 100 cuộc chiến lững lẫy trong lịch sử thế giới

Tác giả : Lý, Giải Nhân,Vĩnh Khang,Kiến Văn

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Thời đại

Chi tiết

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Lịch sử thế giới cận đại
Lịch sử thế giới cận đại

Tác giả : Phạm, Ngọc Liên,Pham, Ngọc Liên,Đào, Tuấn Thành,Nguyễn, Thị Huyền Sâm

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Thiết kế bài giảng Lịch sử 12
Thiết kế bài giảng Lịch sử 12

Tác giả : Nguyễn, Thị Thạch

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại
Lịch sử thế giới hiện đại

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Lịch sử thế giới trung đại
Lịch sử thế giới trung đại

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995
Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995

Tác giả : Nguyễn, Anh Thái,Đỗ, Thanh Bình,Nguyễn, Quốc Hùng

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Lịch sử học thế giới
Lịch sử học thế giới

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Thiết kế bài giảng Lịch sử 12
Thiết kế bài giảng Lịch sử 12

Tác giả : Nguyễn, Thị Thạch

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết