Giáo trình kế toán Ngân sách
Giáo trình kế toán Ngân sách

Tác giả : Trần, Đình Tuấn

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình Kiểm toán căn bản
Giáo trình Kiểm toán căn bản

Tác giả : Trần, Đình Tuấn,Đỗ, Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Fundamental accounting principles
Fundamental accounting principles

Tác giả : Wild, John J,Shaw, Ken W,Chiappetta, Barbara

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Kiểm toán căn bản
Kiểm toán căn bản

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết

Nhà xuất bản : Pearson Education

Chi tiết
Finacial accounting
Finacial accounting

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Accounting
Accounting

Tác giả : Anthony, Robert N,Hawkins, David F,Merchant, Kenneth A

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Accounting
Accounting

Tác giả : Anthony, Robert N.,Hawkins, David F.,Merchant, Kenneth A.

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Mc-GrawHill

Chi tiết
Finacial accounting
Finacial accounting

Tác giả : Harrison, Walter,Horngren, Charles T.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Pearson Education

Chi tiết