What is Sarbanes-Oxley?
What is Sarbanes-Oxley?

Tác giả : Lander, Guy P.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Auditor's dictionary
Auditor's dictionary

Tác giả : O'Regan, David

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Fundamental accounting principles
Fundamental accounting principles

Tác giả : Larson, Kermit D.,Wild, John J.,Chiappetta, Barbara.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Student study resource for use with accounting
Student study resource for use with accounting

Tác giả : Marshall, David H.,McManus, Wayne W.,Viele, Daniel F.

Nhà xuất bản : McGraw Hill/ Irrwin

Chi tiết
Controller’s guide to costing
Controller’s guide to costing

Tác giả : Bragg, Steven M.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Principles of auditing and other assurance services
Principles of auditing and other assurance services

Tác giả : Whittington, O. Ray,Pany, Kurt

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Introduction to quickbooks pro 2002
Introduction to quickbooks pro 2002

Tác giả : Sleeter

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Glencoe

Chi tiết
College accounting
College accounting

Tác giả : Price, John Ellis,Haddock, M. David,Brock, Horace R.

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
Fundamental financial accounting concepts
Fundamental financial accounting concepts

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và những quy định cần biết
Kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và những quy định cần biết

Tác giả : Quốc Cường,Hoàng Anh

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết