Đề án Tin học quản lý hành chính nhà nước 2001-2005 trong hành động
Đề án Tin học quản lý hành chính nhà nước 2001-2005 trong hành động

Tác giả : Vũ, Đình Thuần

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Điều hoà ngân sách giữa Trung ương và địa phương
Điều hoà ngân sách giữa Trung ương và địa phương

Tác giả : Bùi, Đường Nghiêu,Võ, Thành Hưng,Nguyễn, Minh Tân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Luật ngân sách nhà nước
Luật ngân sách nhà nước

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Việt Nam những thay đổi  địa danh và địa giới hành chính
Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính

Tác giả : Nguyễn, Quang Ân,Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - Viện sử học.

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Những điều cần biết về ngân sách nhà nước để thực hiện Luật ngân sách nhà nước mới
Những điều cần biết về ngân sách nhà nước để thực hiện Luật ngân sách nhà nước mới

Tác giả : Đinh, Tích Linh,Park, Won,Lê, Huy Lâm

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Quản lý khoa học và công nghệ
Quản lý khoa học và công nghệ

Tác giả : Kim, Soyeong,Park, Won,Lê, Huy Lâm

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
The president's cabinet
The president's cabinet

Tác giả : Borrelli, Maryanne

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Lynne rienner publishers

Chi tiết
Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả
Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả

Tác giả : Ngân hàng thế giới,Kusek, Jody Zall,Rist, Ray C.,Vũ Cương

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo
Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết