Medium-term fiscal and expenditure framewok of Vinh Long province
Medium-term fiscal and expenditure framewok of Vinh Long province

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Finance Publishing House

Chi tiết
Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay
Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Tác giả : Lô, Quốc Toản

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh
Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố những kiến thức cơ bản
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố những kiến thức cơ bản

Tác giả : Nguyễn, Bá Quang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Nam Hà

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay
Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay

Tác giả : Nguyễn, Văn Tài

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Lý thuyết tổ chức
Lý thuyết tổ chức

Tác giả : Nguyễn, Hữu Tri

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ Việt Nam
Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ Việt Nam

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Giải đáp về quản lý tài chính công
Giải đáp về quản lý tài chính công

Tác giả : Trần, Văn Giao

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết