Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam
Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Tác giả : Hồ Mỹ Hạnh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con
Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Tác giả : Nguyễn Tuấn Anh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đà Nẵng
Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đà Nẵng

Tác giả : Nguyễn Phi Sơn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Tổ chức công tác kế toán trong các công ty chứng khoán Việt Nam
Tổ chức công tác kế toán trong các công ty chứng khoán Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Mạnh Thiều

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam
Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam

Tác giả : Đỗ Thị Ánh Tuyết

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Học viện tài chính

Chi tiết