Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng

Tác giả : Vũ Thị Sen

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam

Tác giả : Phan Thị Đỗ Quyên

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Đà Nẵng

Chi tiết
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tác giả : Nguyễn Thị Bình

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam
Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Tác giả : Lê Hồng Nhung

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII
Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII

Tác giả : Trần Thế Hưng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tác giả : Trần Ngọc Hùng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện
Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

Tác giả : Phạm Tiến Dũng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả : Phạm Hoài Nam

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết