Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam
Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Nga

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ
Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh Duyên

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam
Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam

Tác giả : Lê Vũ Ngọc Thanh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
An toàn tài chính của các Công ty chứng khoán Việt Nam
An toàn tài chính của các Công ty chứng khoán Việt Nam

Tác giả : Hoàng Thị Bích Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam

Tác giả : Đặng Đình Tân

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tịa Việt Nam
Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tịa Việt Nam

Tác giả : Phạm Quốc Thuần

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết