Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả : Phạm Hoài Nam

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8

Tác giả : Nguyễn La Soa

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả : Đặng Thị Thúy Hằng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam
Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam

Tác giả : Thanh Hương Phạm

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả : Thị Bích Vân Phạm

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Đà Nẵng

Chi tiết
Kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam
Kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam

Tác giả : Thị Hoài Nam Ngô

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết