Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lâp tại Việt Nam
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lâp tại Việt Nam

Tác giả : Ngọc Quang Phạm

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế quốc dân

Chi tiết
Kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam
Kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

Tác giả : Bích Hiền Nguyễn

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam
Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam

Tác giả : Thị Hồng Hà Đặng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Học viện tài chính

Chi tiết
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Tác giả : Thành Trung Nguyễn

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế quốc dân

Chi tiết
Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt Nam
Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt Nam

Tác giả : Thị Việt Châu Hà

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế quốc dân

Chi tiết
Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên
Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên

Tác giả : Thị Thu Huyền Nguyễn

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Học viện nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết
Kế toán quản trị chi phí trong các doang nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam
Kế toán quản trị chi phí trong các doang nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam

Tác giả : Thu Hiền Hoàng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Học viện tài chính

Chi tiết