Một số giải pháp nhằm chống thất thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Một số giải pháp nhằm chống thất thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Oanh,Đặng, Thị Dịu,Nguyễn, Thị Tuân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết