Từ khóa đề xuất

Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam
Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Tác giả : Ngô, Đức Thịnh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Trang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam
Trang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam

Tác giả : Võ, Thị Mai Phương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam

Tác giả : Ngô, Văn Ban

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Trang phục triều Lê- Trịnh
Trang phục triều Lê- Trịnh

Tác giả : Trịnh, Quang Vũ

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Từ điển Bách Khoa

Chi tiết
Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam
Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Văn hoá dân tộc

Chi tiết
Trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Ka Đai
Trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Ka Đai

Tác giả : Đỗ, Thị Hoà

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Văn hoá dân tộc

Chi tiết
Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam
Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Khắc Tụng,Nguyễn, ANh Cường

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Trang phục Việt Nam (Dân tộc Việt)
Trang phục Việt Nam (Dân tộc Việt)

Tác giả : Đoàn, Thị Tình

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Chi tiết
Trang phục Thăng Long - Hà Nội
Trang phục Thăng Long - Hà Nội

Tác giả : Đoàn, Thị Tình

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật